III.kolo ŠKBM Moldava

 

III.kolo ŠKBM Moldava  PIZZERIA MARGERITA 

 MSR Slalom 

 INKUBÁTOR 25.5.2014

Moldava n/B


Foto: ŠK BODVA

OZNÁMENIE

 

Automobilová súťaž zameraná na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti, určená širokej verejnosti, ktorá je zaradená do seriálu ŠKBM 2014 a riadi sa všeobecnými predpismi vydanými pre seriály.

 

Automobilový slalom je usporiadaný podľa FIA Medzinárodných športových poriadkov,Národných športových poriadkov pre automobilový slalom pre rok 2014 vydaných SAMŠ , Ročenkou SAMŠ pre rok 2014 a týmto Zvlaštnými ustanoveniami.

 

Zmeny a doplnky zvláštných ustanovení budú oznámené dátovanými a číslovanými vykonávacími nariadeniami vydanými organizátorom alebo športovým komisárom a budú vyvesené na oficialnej informačnej tabuli .

 

 

PROGRAM

 

09.5.2014 začiatok prijímania prihlášok,e-mail:

25.5.2014 uzávierka prihlášok, alebo maximálny počet prihlásnených

25.5.2014   07:00-9:00  administratívné a technické preberanie, pešia obhliadka trate

25.5.2014   09:15 rozprava

25.5.2014   09:30 štart do trenigovej jazdy

25.5.2014   10:30 štart do prevej slalomovej skúšky

25.5.2014   16:00 priebežná záverečná klasifikácia

25.5.2014   16:30 odovzdávanie cien

 

ORGANIZÁCIA

 

Názov súťaže: III.kolo ŠKBM Moldava + MSR Slalom

Miesto konania: Moldava nad Bodvou  Podnikateľský Inkubátor

Organizátor: ŠKBM Moldava zo spoluprácou PIZZERIA MARGERITA

Internet: www.skodasubaru.belasanet.sk

e-mail:

Zariadenie súťaže: Majstrovstvá Slovenska v automobilovom slalome-3.podujatie

Popis trate: 100% asfalt

Dľžka trate: 1,1 km

 

 

Činovníci:

 

Športový komisár: Gabriel Szantó

Hlavný technický komisár: Martina Judičáková

Hlavný časomerač: Miroslav Dzuriš

Riaditeľ : Rastislav Bánoci

 

PRIHLÁŠKY

 

Každý ,kto sa chce prihlásiť do súťaže,musí do termínu uzávierky poslať kompletne vyplnenú prihlášku.Prihlasovanie može byt predčasne ukončené z dovodu maximálneho počtu prihlásených jazdcov do súťaže.Prihlásení súťažiaci ,ktorí sa z akéhokoľvek dovodu súťaže nemožú zúčastniť,sú povinní to oznámiť e-mailom najnieskvor do 22.5.2014.

 

Prihlášky zasielat na e-mail:

Maximálny počet súťažiacich: 70

Prihlasovací vklad do sútaže : 25€ vratané teplého občerstvenia

 

Všeobecné podmienky učasti

 

  1. Jazdci s celoročnou licenciou jazdca SAMŠ budú klasifikovaní v Majstrovstvách Slovenska.Súťaže sa možú zúčastniť aj jazdci bez licencie SAMŠ.Všetci prihlásení jazdci budú klasifikovaní v rámci súťaže a v prislúšnej triede P1 až J .
  2. Súťaže sa môžú zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov, ktorí su držitelmi platného vodičského oprávnenia skupiny B ,včas sa prihlásia do súťaže ,na administratívnom preberaní odovzdajú vyplnenú podpisanú prihlášku ,podmienky účasti,uhradia prihlasovací vklad a predložia všetky potrebné doklady (OP,VP).Po administratívnom preberaní pokračuje súťiažiaci na technické preberanie spolu s vozidlom a dokladmi.

      Súťažiaci nesmú byť pod vplyvom alkoholu ,omamných a psychotropných látok.

  1. Spolujazdec je zakázaný vo všetkých kategoriách okrem J 
  2. Vozidlá v nevyhovojúcom technickom stave nebudú pripustené do súťaže
  3. Súťaže sa môžú zúčastniť Juniori vo veku od 15 do 18 rokov/14 ročný s licenciou SAMŠ/ len sprievode zákonného zástupcu (otec,matka) s vozidlom do objemu 1600cm3 
  4. Súťažiaci su povinný mať počas jazdy nasadenú ochrannú motoristickú prilbu  
  5. Počas jazdy musia byť na vozidle zatvorené všetky okná 
  6. Súťažiaci musia byť počas jazdy riadne pripútaný 
  7. Na súťaži sú povolení dabléri-viacerí jazdci na jednom vozidle 
  8. Štartovné čísla musia byť nalepené na pravej a lavej strane zadných okien vozidla,v prípade štartujú viacerých jazdcov na jednom vozidle je potrebné prečiarknuť neaktuálne štartovné číslo. 

 

 

 

 

POISTENIE

 

Súčasťou vkladu je poistenie (spoločná poistka uzavretá SAMŠ),ktoré garantuje poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám.Poistné krytie začíná administratívnom preberaním a prestáva platiť skončením súťaže,alebo v momente odstúpenia alebo vylúčenia.

 

SPOSOBILÉ VOZIDLÁ

 

a)      Spôsobilé vozidlá upravené podla Prilohy J (Prilohy K) MŠP FIA

           -skupiny A,N,H,E1,R,E2-SH,GT1-GT4

b)        Spôsobilé vozidlá upravené podla národných technických predpisov

           -skupina F,P,S,NH,DR,E0

c)        Seriové vozidlá a vozidlá upravené v zmysle OEV

 

ROZDELENIE VOZIDIEL ŠKBM 2014

 

a)                V rámci súťaže budú vozidla rozdelené do kategorií:

           P1 do 1300cm3    (predný náhon)

           P2 nad 1300cm3  (predný náhon)

           Z1 do 1400cm3    (zadný náhon)

           Z2 nad 1400cm3  (zadný náhon)

           S1  4x4

           Z  Zeny

           J  Junior

Vozidlám s benzinovým turbo motorom sa násobí ich objem koeficientom 1.7

Vozidlám s dieselovým turbo motorom ostávajú v triede (ako bez turba)

Vozidlá s dieselovým motorom budú zaradené o jednu triedu nižšie

b)V rámci klasifikácie MSR budú vozidlá rozdelené do kategorii:

     S1 do 1400cm3

     S2 od 1401cm3 do 1600cm3

     S3 od 1601cm3 do 2000cm3

     S4 nad 2000cm3

     Z Ženy

     J Juniori

PRIEBEH

 

Súťaž prebehne na vopred určenej trase na čas a presnosť, pozostáva troch meraných slalomových skúšok. Poradie štartu bude podľa štartovej listiny. Štartovať sa bude s vozidlom v kľude s naštartovaným motorom. Cieľ je letmý, vozidlo musí zastaviť pri tabuli STOP!

 

Počet slalomových skúšok: 3       v seriáli ŠKBM sa započítavajú všetky tri merané jazdy                                                                                                                                                                                                                                             

                                                     v MSR SLALOM najlepšie dva sa započítavajú

 

Časové tresty – penalizácie :

a)      posunutie (prevrátenie) kužeľa – 2 sekundy. Posunutím sa rozumie, ak sa základňa kužeľa dostane mimo obkreslenú oblasť resp. prevrátenie kužeľa

b)     vynechanie bránky alebo iná podobná chyba – 20 sekúnd za každú chybu

 

Opakovaná jazda :

Ak je slalom z akéhokoľvek dôvodu zastavený, súťažiaci, ktorý nezapríčinil prerušenie jazdy a bol prerušením postihnutý, dostane právo opakovať jazdu. Opakovaná jazda bude umožnená súťažiacemu, len za predpokladu, že jeho jazda bola obmedzená pokynmi traťových komisárov a usporiadateľov.

 

 

KLASIFIKÁCIA

 

-klasifikácia Majstrovstiev Slovenska v absolútnom poradí

-klasifikácia Majstrovstiev Slovenska v triedach

-klasifikácia súťaže v absolútnom poradí

-klasifikácia súťaže v triedach

 

CENY ZA UMIESTNENIE ŠKBM 2014

 

-          Prví traja v absolútnom poradí

-          Prví traja v kategóriách (P1, P2, Z1, Z2, S1, Ž, J)

-           

CENY ZA UMIESTENIE MSR SLALOM 2014

 

      -     Prvé miesto v absolútnom poradí

      -     Prvé miesto v kategóriách S1,S2,S3,S4

 

VŠEOBECNÉ PREDPISY A PODMIENKY

Každý účastník štartuje v súťaži na vlastné nebezpečenstvo a náklady. Podaním prihlášky sa zaväzuje nahradiť škody ním spôsobené usporiadateľovi, tretím osobám, alebo škody spôsobené ostatným účastníkom súťaže. Je preto povinný poslúchať pokyny usporiadateľov. Tieto propozície môžu byť doplnené, spresnené alebo upravené v rozprave a vo Vykonávacích nariadeniach.

Súťažiaci sa riadia pokynmi usporiadateľov počas trvania celej súťaže (od príchodu na podujatie až po ukončenie podujatia- vyhlásenie výsledkov)

Počas pretekov bezdôvodne neuvádzajú motor a vozidlo do chodu, nespôsobujú nadmerný hluk, neznečisťujú životné prostredie a bezdôvodne nejazdia a nerobia šmyky v servisnom parkovisku

Ak je súťažiacemu daný signál (červená vlajka alebo podobné zariadenie) usporiadateľom na zastavenie, posádka je povinná vozidlo zastaviť a pokračovať len na pokyn usporiadateľa, v opačnom prípade bude súťažiaci z pretekov vylúčený

Na trať rýchlostnej skúšky súťažiaci vchádza len na pokyn štartéra

V kabíne súťažného vozidla sa nesmú nachádzať voľne položené predmety okrem prilby, ktorá sa používa v súťaži

Pri porušení týchto bezpečnostných predpisov, môže organizátor vylúčiť súťažiaceho zo súťaže bez nároku na vrátenie poplatkov

 

 

PROTESTY

Každý protest proti výsledkom súťaže a technickému stavu iného vozidla (podľa Ročenky SAMŠ) musí byť odovzdaný do 30 min. po vyvesení  predbežnej záverečnej klasifikácie písomne riaditeľovi súťaže so zálohou   165 €. Ak bude protest uznaný za opodstatnený, poplatok bude vrátený. V prípade protestu vyžadujúceho rozobratie vozidla alebo demontáž niektorého dielu musí byť uhradená kaucia v súlade s Ročenkou SAMŠ 2014 zároveň s podaním protestu. Hromadné protesty a protesty voči nameraným časom alebo rozhodnutiam rozhodcov faktu sa neprijímajú.

   

Zvláštne ustanovenia boli schválené SAMŠom pod číslo :                       dňa 9.5.2014

 

                                                                                                  Rastislav Bánoci

                                                                                                    riaditeľ súťaže 


Pridajte prvý príspevok do diskusie

Meno, priezvisko:

Správa:
picleftrightclosefacebook